Almindelige betingelser – BEKEY Opgange

GÆLDENDE fra den 21. juni 2019

1. AFTALENS PARTER OG OMFANG

1.1 Aftalens parter er Bekey A/S, CVR nr. 27507980, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg (“BEKEY”) og den opgangsejer, der er anført på aftalebrevet (“Opgangsejeren”), (hver især benævnt “Part” og tilsammen benævnt “Parterne”).

1.2 Denne aftale (“Aftalen”) består af (1) Aftalebrevet, (2) disse Almindelige Betingelser og (3) BEKEYs Adgangspolitik.

1.3 Alle henvendelser til BEKEY i forbindelse med denne Aftale skal sendes via e-mail til OPG@bekey.dk eller med fysisk post til ovenstående adresse.

2. BEKEY SYSTEMET

2.1 BEKEY leverer og installerer gratis en eller flere digitale låseenheder (“SmartRelay”) i dørtelefonanlægget i Opgangsejerens opgangsdør(e).

2.2 BEKEY kan digitalt tildele nøgler, så postvirksomheder, distributører og andre med et legitimt ærinde kan få adgang til opgangsdøren. Tildelingen af elektroniske nøgler sker i henhold til BEKEYs Adgangspolitik.

2.3 Med BEKEYs app installeret på en mobiltelefon kan postvirksomheden eller distributøren m.v. låse opgangsdøren op.

3. OPSÆTNING OG INSTALLATION

3.1 Opsætningen og installationen af SmartRelay’et foretages af BEKEY og er gratis for Opgangsejeren.

3.2 BEKEY garanterer, at opsætningen og installationen af SmartRelay’et sker i overensstemmelse med gældende branchestandarder og sikkerhedsforskrifter.

3.3 BEKEY garanterer, at installationen af SmartRelay’et ikke ændrer eller begrænser muligheden for på sædvanlig vis at anvende fysiske nøgler til åbning af opgangsdørene eller til at anvende dørtelefonanlægget på sædvanlig måde.

3.4 Installationen af SmartRelay’et kan normalt foretages uden, at BEKEY skal have adgang til opgangen. Såfremt det alligevel er nødvendigt at komme ind, skal Opgangsejeren give BEKEY den nødvendige adgang på hverdage inden for normal arbejdstid.

3.5 SmartRelay’et tilsluttes dørtelefonanlæggets strømforsyning.

4. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

4.1 BEKEY driver og vedligeholder BEKEY Systemet uden forpligtelser for Opgangsejeren eller ejendomsadministratoren.

4.2 Opgangsejeren skal dog give besked til BEKEY, hvis opgangens dørtelefonanlæg skal udskiftes eller ændres, så BEKEY kan geninstallere SmartRelay’et eller på anden måde sikre, at BEKEY Systemet fortsat kan anvendes.

4.3 Opgangsejeren betaler kun for SmartRelay’ets strømforbrug. SmartRelay’et forbruger 20 mA pr. åbning, hvilket svarer til en omkostning til elektricitet på ca. 3 kr. om året ved én åbning pr. dag (beregnet ud fra Forsyning Helsingørs elpriser i maj 2019).

5. OPGANGSEJERENS BRUG AF BEKEY SYSTEMET

5.1 Ejendomsretten til SmartRelay’et tilhører BEKEY.

5.2 Opgangsejeren erhverver ingen brugsret eller licens til at anvende BEKEY Systemet. Hvis Opgangsejeren ønsker selv at kunne tildele digitale nøgler til opgangsdøren eller til at kunne låse opgangsdøren op med BEKEYs app, skal Opgangsejeren indgå en særskilt skriftlig aftale med BEKEY.

6. LOGS

6.1 Opgangsejeren kan til enhver tid se, hvilke virksomheder eller myndigheder, der kan benytte sig af BEKEY Systemet til at få adgang til Opgangsejerens opgange, på www.BEKEY.dk.

6.2 Når nogen benytter sig af BEKEY Systemet til at få adgang til en opgangsdør, bliver det logget af BEKEY. Loggene bliver slettet efter 36 måneder. Det er ikke muligt at få loggene udleveret efter, at loggene er blevet slettet.

6.3 På Opgangsejerens skriftlige anmodning kan BEKEY udlevere logs til Opgangsejeren. De udleverede logs indeholder oplysninger om, hvilke virksomheder eller myndigheder, som inden for et givent tidsrum har benyttet BEKEY Systemet til at få adgang til en bestemt opgang på hvilke tidspunkter.

6.4 Opgangsejerens anmodning skal angive, (i) hvilken periode der ønskes udleveret logs for (dog maks. 1 uge pr. anmodning), (ii) hvilken opgang anmodningen drejer sig om samt (iii) formålet med anmodningen, herunder særligt om anmodningen skyldes mistanke om, at der er begået et strafbart forhold af en person, der har benyttet sig af BEKEY Systemet.

6.5 BEKEY kan betinge udleveringen af logs af, at Opgangsejeren sender dokumentation for, (i) at Opgangsejeren (fortsat) har ret til at disponere over den opgang, som anmodningen vedrører, samt (ii) at den person, der fremsætter anmodningen, personligt er bemyndiget hertil af Opgangsejeren.

6.6 Udleveringen af logs til Opgangsejeren koster 750 kr. + moms, i alt 937,50 kr. inkl. moms, som BEKEY kan kræve, at Opgangsejeren indbetaler til BEKEY inden udleveringen.

6.7 BEKEY forbeholder sig retten til at afvise at udlevere logs, hvis BEKEY vurderer, at dette kan være i strid med loven, herunder databeskyttelseslovgivningen, eller hvis der er mistanke om misbrug eller chikane.

7. ANSVAR

7.1 BEKEY er kun ansvarlig for egne fejl.

7.2 BEKEY er ikke ansvarlig for gene, skade eller tab, der påføres Opgangsejeren, ejendomsadministratoren og/eller opgangens beboere eller brugere af dem, der køber adgang til opgangen med BEKEY Systemet eller af disses medarbejdere.

7.3 BEKEY er ikke ansvarlig for indirekte tab, og BEKEYS erstatningsansvar kan aldrig overstige 100.000 kr.

8. FORTRYDELSE

8.1 Såfremt Opgangsejeren er en forbruger, kan Opgangsejeren fortryde indgåelsen af denne Aftale i en periode på 14 dage efter indgåelsen.

8.2 Meddelelse om fortrydelse skal i så fald sendes til OPG@bekey.dk, således at meddelelsen er kommet frem inden fristens udløb.

9. ÆNDRING

9.1 BEKEY kan ændre denne Aftale, inkl. BEKEYs Adgangspolitik, med 30 dages skriftligt varsel.

9.2 Det skriftlige varsel skal indeholde oplysninger om eller en fremhævelse af de væsentligste ændringer i Aftalen, som må antages at have væsentlig betydning for Opgangsejeren.

9.3 Såfremt Opgangsejeren ikke ønsker at acceptere en varslet ændring, har Opgangsejeren ret til at bringe denne Aftale til ophør pr. det varslede ikrafttrædelsestidspunkt af de varslede ændringer ved at give BEKEY besked herom senest 14 dage efter BEKEYs afgivelse af varslingen. Hvis BEKEY ikke modtager Opgangsejerens opsigelse rettidigt, er Opgangsejeren bundet af den varslede ændring.

10. OPHØR

10.1 Denne Aftale kan af hver af Parterne opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned, jf. dog 10.2.

10.2 Såfremt Opgangsejeren er en forbruger, er Aftalen uopsigelig for begge Parter i 5 måneder efter Aftalens indgåelse, jf. dog 10.3, hvorefter Aftalen kan opsiges af begge Parter med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

10.3 Såfremt opgangen anvendes til formål, der i almindelig anseelse er egnet til at nedsætte BEKEYs omdømme, kan BEKEY bringe denne Aftale til ophør med omgående varsel.

10.4 Ved Aftalens ophør er BEKEY berettiget, men ikke forpligtet til, at nedtage og fjerne SmartRelay’et. BEKEY kan dog enten af egen drift eller efter anmodning fra Opgangsejeren deaktivere SmartRelay’et ved Aftalens ophør.

11. OVERDRAGELSE

11.1 Opgangsejeren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden BEKEYs forudgående skriftlige samtykke.

11.2 BEKEY kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Opgangsejerens samtykke.

 

I linket nedenfor kan du downloade de almindelige betingelser som PDF-fil. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os på OPG@bekey.dk

BEKEY almindelige betingelser